Get Adobe Flash player

มทร.ศรีวิชัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากร นักศึกษาบุคคลภายนอกและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ฉบับที่ 1-2

  Mon, 23/03/2020 - 12:33
  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากร นักศึกษาบุคคลภายนอกและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ฉบับที่ 1-2 รายละเอียดตามเอกสารแนบแนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize เอกสารแนบ788.18 KB Date: Monday, 23 March, 2020 - 12:30ข่าวประชาสัมพันธ์สาขาการจักการสาขาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสาขาการตลาดสาขาการบัญชีสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจนักศึกษาบุคลากร

  บริษัทอินสไปเรชั่น คิท จำกัด ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

  Wed, 11/03/2020 - 09:07

  บริษัทอินสไปเรชั่น คิท จำกัด ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

  รายละเอียด เอกสารแนบ

  Date: Wednesday, 11 March, 2020 - 09:00ข่าวประชาสัมพันธ์สาขาการจักการสาขาการตลาดสาขาการบัญชีสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจนักศึกษา

  อบรม Cloud Fundamentals

  Fri, 21/02/2020 - 09:50

  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ได้จัดโครงการอบรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพและเสริมทักษะ เรื่อง Cloud Fundamentals โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา ศรีเชื้อ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากอาจารย์เสรี ชะนะ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นวิทยากรในการบรรยาย จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง 63205 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  Date: Friday, 21 February, 2020 - 09:45ข่าวประชาสัมพันธ์สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจข่าวกิจกรรม

  อว 0645/549 ลว23/1/63 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริกสรวิชาการฝึกอบรมตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หลักสูตร "วิธีการตรวจเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้าง" รุ่นที่ 2

  Wed, 19/02/2020 - 11:20

  อว 0645/549 ลว23/1/63 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริกสรวิชาการฝึกอบรมตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หลักสูตร "วิธีการตรวจเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้าง" รุ่นที่ 2

  รายละเอียด เอกสารแนบ

  แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize อว-0655-549.pdf1.24 MB Date: Wednesday, 19 February, 2020 - 11:15ข่าวประชาสัมพันธ์สาขาการจักการสาขาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสาขาการตลาดสาขาการบัญชีสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจบุคลากร

  อว 8128/ว1170 ลว10/10/62 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด

  Wed, 19/02/2020 - 11:15

  อว 8128/ว1170 ลว10/10/62 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

  แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize อว-8128-ว1170.pdf1.56 MB Date: Wednesday, 19 February, 2020 - 11:15ข่าวประชาสัมพันธ์สาขาการจักการสาขาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสาขาการตลาดสาขาการบัญชีสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจบุคลากร

  Pages